Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này ("Chính sách"của chúng tôi) mô tả cách thức Nhà điều hành trang web ("Nhà điều hành trang web", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc"của chúng tôi") thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin cá nhân") mà bạn ("Người dùng", "bạn" hoặc"của bạn") có thể cung cấp trênblogmal.com trang web và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nó (gọi chung là"Trang web" hoặc"Dịch vụ"). Nó cũng mô tả các lựa chọn có sẵn cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, xuất bản nội dung, điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trên Trang web. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email, tên hoặc Thông tin cá nhân khác của bạn. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không tận dụng được một số tính năng của Trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin nào là bắt buộc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Khi bạn truy cập Trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ IP của thiết bị, loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ hoặc trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập Trang web của chúng tôi, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian dành cho những trang đó, thông tin bạn tìm kiếm trên Trang web của chúng tôi, ngày và giờ truy cập cũng như các số liệu thống kê khác.

Quản lý thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập, thêm vào, cập nhật và xóa một số Thông tin cá nhân về bạn. Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi khi Trang web hoặc Dịch vụ thay đổi. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể lưu giữ một bản sao của thông tin chưa được chỉnh sửa trong hồ sơ của chúng tôi. Một số thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ cá nhân của chúng tôi sau khi bạn xóa thông tin đó khỏi tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào được lấy từ hoặc kết hợp Thông tin cá nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không phải theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn. Sau khi hết thời gian lưu giữ, Thông tin cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời gian lưu giữ.

Sử dụng và xử lý thông tin được thu thập

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; cải thiện Trang web của chúng tôi; gửi email thông báo như nhắc mật khẩu, cập nhật, v.v; điều hành và vận hành Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin phi cá nhân được thu thập chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm ẩn và thiết lập thông tin thống kê về việc sử dụng Trang web. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách khác để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân liên quan đến bạn nếu áp dụng một trong những điều sau: (i) Bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý rằng theo một số luật, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách chọn không tham gia), mà không cần phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào khác dưới đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng bất cứ khi nào việc xử lý Thông tin cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu; (ii) Việc cung cấp thông tin là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng của thỏa thuận đó; (ii) Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bạn phải tuân theo; (iv) Việc xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho chúng tôi; (v) Việc xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý và đặc biệt liệu việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hay yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.

Truyền và lưu trữ thông tin

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc truyền và lưu trữ thông tin của bạn ở một quốc gia khác với quốc gia của bạn. Bạn có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc truyền thông tin đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật quốc tế công cộng hoặc do hai hoặc nhiều quốc gia thành lập, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc, và về các biện pháp bảo mật được thực hiện bởi chúng tôi để bảo vệ thông tin của bạn. Nếu bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy diễn ra, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách xem các phần có liên quan của tài liệu này hoặc hỏi chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Quyền của người dùng

Bạn có thể thực hiện một số quyền đối với thông tin của bạn do chúng tôi xử lý. Cụ thể, bạn có quyền thực hiện những điều sau: (i) bạn có quyền rút lại sự đồng ý nếu trước đó bạn đã đồng ý cho việc xử lý thông tin của bạn; (ii) bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin của mình nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý ngoài sự đồng ý; (iii) bạn có quyền tìm hiểu xem thông tin có đang được chúng tôi xử lý hay không, được tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận một bản sao của thông tin đang được xử lý; (iv) bạn có quyền xác minh tính chính xác của thông tin của mình và yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin đó; (v) trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền hạn chế việc xử lý thông tin của mình, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc lưu trữ thông tin đó; (vi) bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của bạn; (vii) bạn có quyền nhận thông tin của mình ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, có quyền truyền thông tin đó đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng với điều kiện là thông tin của bạn được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, dựa trên hợp đồng mà bạn là một phần hoặc dựa trên các nghĩa vụ trước hợp đồng.

Quyền phản đối việc xử lý

Khi Thông tin cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được trao cho chúng tôi hoặc vì các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi theo đuổi, bạn có thể phản đối đối với quá trình xử lý đó bằng cách cung cấp cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn để biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, bạn phải biết rằng nếu Thông tin cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Để tìm hiểu xem liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, bạn có thể tham khảo các phần liên quan của tài liệu này.

Cách thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện quyền của Người dùng đều có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ sở hữu giải quyết càng sớm càng tốt và luôn trong vòng một tháng.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới độ tuổi trên 13. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp Thông tin cá nhân thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 16 tuổi để đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm như vậy thay mặt bạn).

Cookie

Trang web sử dụng"cookie" để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc đưa vi-rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê để vận hành Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu muốn. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng của Trang web và Dịch vụ. Để tìm hiểu thêm về cookie và cách quản lý chúng, hãy truy cậpinternetcookies.org

Không theo dõi tín hiệu

Một số trình duyệt kết hợp tính năng Không theo dõi báo hiệu cho các trang web bạn truy cập rằng bạn không muốn hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi. Theo dõi không giống như sử dụng hoặc thu thập thông tin liên quan đến một trang web. Đối với những mục đích này, theo dõi đề cập đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người tiêu dùng sử dụng hoặc truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khi họ di chuyển qua các trang web khác nhau theo thời gian. Cách các trình duyệt truyền đạt tín hiệu Không theo dõi vẫn chưa thống nhất. Do đó, Trang web này chưa được thiết lập để diễn giải hoặc phản hồi các tín hiệu Không theo dõi do trình duyệt của bạn truyền đạt. Mặc dù vậy, như được mô tả chi tiết hơn trong Chính sách này, chúng tôi giới hạn việc sử dụng và thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo trực tuyến và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và không nhận dạng về khách hàng mà chúng tôi thu thập thông qua quá trình đăng ký hoặc thông qua khảo sát trực tuyến và khuyến mãi với một số nhà quảng cáo nhất định. Chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân về khách hàng cá nhân với các nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định này để phân phối quảng cáo phù hợp với đối tượng dự định.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web hoặc bên thứ ba khác. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi Trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của từng và mọi trang web có thể thu thập Thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi bảo mật thông tin bạn cung cấp trên máy chủ trong môi trường an toàn, được kiểm soát, bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép Thông tin cá nhân trong sự kiểm soát và lưu giữ của mình. Tuy nhiên, không thể đảm bảo việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng (i) có những hạn chế về bảo mật và quyền riêng tư của Internet nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi; (ii) tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của bất kỳ và tất cả thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa bạn và Trang web của chúng tôi không thể được đảm bảo; và (iii) bất kỳ thông tin và dữ liệu nào như vậy có thể được xem hoặc giả mạo trong quá trình chuyển tiếp bởi bên thứ ba, bất chấp những nỗ lực tốt nhất.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng tính bảo mật của Trang web đã bị xâm phạm hoặc Thông tin cá nhân của người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các cuộc tấn công bảo mật hoặc gian lận, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp phù hợp hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng có nguy cơ gây hại hợp lý cho người dùng do vi phạm hoặc nếu luật pháp yêu cầu thông báo. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên Trang web.

Tiết lộ pháp lý

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ các quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra hành vi gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ. Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại bởi một công ty khác hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của công ty đó, thì tài khoản người dùng và dữ liệu cá nhân của bạn có thể sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

Thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ bất cứ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính của Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó. Chính sách được tạo bằngChính sách Trang web.

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của nó, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập Trang web và Dịch vụ của Trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 4 năm 2019