Core Design, Inc. คือ ทีมงานเอกชนมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง วิศวกรรมโยธา และบริการสำรวจสำหรับโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และที่ดินสาธารณะ