Warunki

Niniejsze warunki ("Warunki", "Umowa") to umowa między Operatorem Witryny ("Operator Witryny", "nas", "my" lub"nasz") i użytkownika ("użytkownika", "użytkownika" lub"twój"). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania przez użytkownika zblogmal.com Witryna internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie"Witryna internetowa" lub"Usługi").

Konta i członkostwo

W przypadku założenia konta w Serwisie odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonujące się w ramach konta oraz wszelkie inne działania podejmowane w związku z nim. Podanie wszelkiego rodzaju fałszywych informacji kontaktowych może skutkować zamknięciem konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treść mogłyby zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie będziesz mógł ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

Treść użytkownika

Nie jesteśmy właścicielami żadnych danych, informacji ani materiałów ("Treść"), które przesyłasz w Serwisie w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania ze wszystkich przesłanych Treści. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile wyraźnie na to nie zezwolisz, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, powielanie, adaptację, modyfikowanie, publikowanie lub dystrybucję Treści utworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w jakimkolwiek podobnym celu. Udzielasz nam jednak pozwolenia na dostęp, kopiowanie, dystrybucję, przechowywanie, przesyłanie, ponowne formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści Twojego konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do świadczenia Ci Usług. Nie ograniczając żadnych z tych oświadczeń ani gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć wszelkie Treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i Treści, jednak kopie te służą wyłącznie do naszych własnych celów administracyjnych i nie są w żaden sposób gwarantowane. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kopii zapasowych swoich danych. Nie zapewniamy żadnej rekompensaty za utracone lub niekompletne dane w przypadku nieprawidłowego działania kopii zapasowych. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ten obowiązek.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, żadnej aprobaty, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia ani powiązania z jakąkolwiek witryną, do której prowadzi łącze, chyba że wyraźnie określono w niniejszym dokumencie . Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie ani ocenę ani nie udzielamy gwarancji na oferty jakichkolwiek firm lub osób fizycznych ani na zawartość ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści jakichkolwiek innych stron trzecich. Powinieneś dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej strony internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza z tej Witryny. Łączenie się z innymi stronami internetowymi poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Reklamy

Podczas korzystania z Witryny można prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Witryny. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi działaniami dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniej strony trzeciej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za taką korespondencję, zakup lub promocję między Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabrania się korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Operator Witryny, jego podmioty stowarzyszone, urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za (a) : wszelkie szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, pokrycia kosztów lub szkody wynikowe (w tym między innymi szkody za utracone zyski, przychody, sprzedaż, wartość firmy, użytkowanie lub zawartość, wpływ na działalność, przerwa w działalności, utrata przewidywanych oszczędności, utrata działalności możliwości) w jakikolwiek sposób spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym między innymi z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, gwarancji, naruszenia obowiązku ustawowego, zaniedbania lub w inny sposób, nawet jeśli Operator Witryny został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł je przewidzieć odszkodowanie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, łączna odpowiedzialność Operatora Witryny i jego podmiotów stowarzyszonych, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców, związana z usługami będzie ograniczona do kwoty większej niż jeden dolar lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez Ciebie na rzecz Operatora Witryny za poprzedni okres jednego miesiąca przed pierwszym zdarzeniem lub zdarzeniem powodującym taką odpowiedzialność. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie rekompensuje w pełni jakichkolwiek strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności Operatora Witryny i jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z tytułu wszelkich zobowiązań, strat, szkód lub kosztów, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesione w związku z lub wynikające z zarzutów, roszczeń, działań, sporów lub żądań stron trzecich wniesionych przeciwko którejkolwiek z nich w wyniku lub w związku z Treścią, korzystaniem przez Ciebie z Witryny lub Usług lub jakimkolwiek umyślnym niewłaściwym postępowaniem z Twojej strony .

Rozdzielność

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i będą miały zastosowanie i wiążące tylko w zakresie, w jakim nie naruszają żadnych obowiązujących przepisów i mają na celu być ograniczone w niezbędnym zakresie, aby nie spowodować, że niniejsza Umowa będzie niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich porozumienie w odniesieniu do przedmiotem niniejszej Umowy, a wszystkie takie pozostałe postanowienia lub ich części zachowują pełną moc i skuteczność.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od opublikowania zaktualizowanej wersji tej Umowy Umowa w Serwisie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany. Polityka została utworzona zZasady Witryny.

Akceptacja niniejszych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i jej Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 24 kwietnia 2019 r.