Zasady i warunki

Niniejsze warunki (" Semestry", " Umowa" ) są umową pomiędzy Operatorem Serwisu ("Operator Strony", "us", "my" lub"nasze" ) i ty ("Użytkownika", "Państwa" lub"Państwa" ). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania zblogmal .com Strona internetowa i wszelkie jej produkty lub usługi (łącznie"Strona internetowa" lub"Usługi").

Konta i członkostwo

Zakładając konto w Serwisie, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, jakie zachodzą w ramach konta oraz wszelkie inne działania podejmowane w związku z tym. Podanie jakichkolwiek fałszywych danych kontaktowych może skutkować zamknięciem Twojego konta. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych użyciach Twojego konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania z Twojej strony, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, wyłączyć lub usunąć Twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli ustalimy, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub że Twoje zachowanie lub treści mogłyby zaszkodzić naszej reputacji i dobrej woli. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.

Treści użytkownika

Nie posiadamy żadnych danych, informacji ani materiałów (" Zawartość" ), które podajesz w Serwisie w trakcie korzystania z Usługi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, wiarygodność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania ze wszystkich przesłanych Treści. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować Treści w Witrynie przesłane lub utworzone za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile wyraźnie nie zezwoliłeś, korzystanie przez Ciebie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, powielanie, adaptowanie, modyfikowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na Twoim koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub podobnych. Ale udzielasz nam pozwolenia na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, przeformatowywanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści Twojego konta użytkownika wyłącznie w celu świadczenia Usług na Twoją rzecz. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń lub gwarancji, mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania odmówić lub usunąć Treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niedopuszczalne.

Kopie zapasowe

Wykonujemy regularne kopie zapasowe Witryny i Treści, jednak te kopie zapasowe służą wyłącznie do naszych własnych celów administracyjnych i nie są w żaden sposób gwarantowane. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie własnych kopii zapasowych swoich danych. Nie zapewniamy żadnej rekompensaty za utracone lub niekompletne dane w przypadku nieprawidłowego działania kopii zapasowych. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić pełne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ten obowiązek.

Linki do innych stron internetowych

Chociaż ta Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych, nie sugerujemy, bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek zgody, powiązania, sponsorowania, poparcia lub powiązania z żadną witryną, do której prowadzi łącze, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę i nie gwarantujemy ofert jakichkolwiek firm lub osób ani zawartości ich stron internetowych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania, produkty, usługi i treści innych osób trzecich. Należy dokładnie zapoznać się z oświadczeniami prawnymi i innymi warunkami korzystania z dowolnej witryny internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem łącza z tej Witryny. Twoje łącze do innych stron internetowych poza witryną odbywa się na własne ryzyko.

Reklamy

Podczas korzystania z Serwisu możesz prowadzić korespondencję lub uczestniczyć w promocjach reklamodawców lub sponsorów prezentujących swoje towary lub usługi za pośrednictwem Serwisu. Wszelkie takie działania oraz wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością są dokonywane wyłącznie między Tobą a odpowiednią stroną trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, zobowiązań ani odpowiedzialności za jakąkolwiek taką korespondencję, zakup lub promocję pomiędzy Tobą a jakąkolwiek taką stroną trzecią.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych warunków określonych w Umowie, zabrania się korzystania z Witryny lub jej Treści: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub udziału w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Operator Witryny, jego podmioty stowarzyszone, urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, agenci, dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w przypadku (a): wszelkie pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, przykrywkowe lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraconych zysków, przychodów, sprzedaży, wartości firmy, użytkowania lub treści, wpływu na działalność gospodarczą, przerw w działalności, utraty przewidywanych oszczędności , utrata możliwości biznesowych), jednak spowodowane, zgodnie z jakąkolwiek teorią odpowiedzialności, w tym między innymi umową, deliktem, gwarancją, naruszeniem obowiązku ustawowego, zaniedbaniem lub w inny sposób, nawet jeśli Operator Witryny został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód lub mógł przewidzieć takie szkody. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo łączna odpowiedzialność Operatora Witryny i jego podmiotów stowarzyszonych, funkcjonariuszy, pracowników, agentów, dostawców i licencjodawców w odniesieniu do usług będzie ograniczona do kwoty większej od jednego dolara lub jakichkolwiek kwot faktycznie zapłaconych w gotówce przez Ciebie do Operatora Witryny za okres jednego miesiąca poprzedzającego pierwsze zdarzenie lub zdarzenie powodujące powstanie takiej odpowiedzialności. Ograniczenia i wyłączenia mają również zastosowanie, jeśli ten środek zaradczy nie rekompensuje w pełni jakichkolwiek strat lub nie spełnia swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Operatora Witryny i jego podmioty stowarzyszone, dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, straty, szkody lub koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione w związku z jakimikolwiek zarzutami, roszczeniami, działaniami, sporami lub żądaniami osób trzecich wniesionymi przeciwko którymkolwiek z nich w wyniku lub w związku z Treścią Użytkownika, korzystaniem z Witryny lub Usług lub wszelkimi umyślnymi niewłaściwe postępowanie z Twojej strony.

Rozdzielność

Wszelkie prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie mogą być wykonywane i będą miały zastosowanie i będą wiążące tylko w zakresie, w jakim nie naruszają one żadnych obowiązujących przepisów i mają być ograniczone w niezbędnym zakresie aby nie spowodowały, że niniejsza Umowa jest nielegalna, nieważna lub niewykonalna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część dowolnego postanowienia niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, intencją stron jest, aby pozostałe postanowienia lub ich części stanowiły ich zgodę w odniesieniu do przedmiotem niniejszej Umowy, a wszystkie pozostałe postanowienia lub ich części pozostają w pełnej mocy.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad odnoszących się do Witryny lub Usług w dowolnym momencie, począwszy od opublikowania zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy na Strona internetowa. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczało Twoją zgodę na takie zmiany. Polityka została stworzona zZasady Witryny.

Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie jesteś upoważniony do korzystania lub uzyskiwania dostępu do Witryny i jej Usług.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument był ostatnio aktualizowany 24 kwietnia 2019 r.