ਡੇਵ ਚੈਪਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੈਪਲਜ਼ ਸ਼ੋਅ'ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021)


ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਈਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਵ ਚੈਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੂੰ "ਵਾਰ-ਵਾਰ"ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਚੈਪਲ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021)