ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (" ਸ਼ਰਤਾਂ", " ਸਮਝੌਤਾ" ) ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ (" ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ", " ਸਾਨੂੰ", " ਅਸੀਂ" ਜਾਂ" ਸਾਡੇ" ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਂਂ (" ਉਪਭੋਗਤਾ", " ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ" ਤੁਹਾਡਾ" ). ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ blogmal.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ," ਵੈੱਬਸਾਈਟ" ਜਾਂ" ਸੇਵਾਵਾਂ").

ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸਤਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਅਸਮਰੱਥ, ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੱਗਰੀ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (" ਸਮੱਗਰੀ" ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੀਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਉਚਿਤਤਾ, ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ, ​​ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ, ਰੀਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਾਜਬ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ।

ਬੈਕਅੱਪ

ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬੈਕਅੱਪ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫ-ਸਾਈਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: (ਏ) ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ; (c) ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ; (d) ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ; (e) ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਉਮਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ; (f) ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ; (g) ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ; (h) ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ; (i) ਸਪੈਮ, ਫਿਸ਼, ਫਾਰਮ, ਬਹਾਨਾ, ਮੱਕੜੀ, ਰੇਂਗਣਾ, ਜਾਂ ਖੁਰਚਣਾ; (j) ਕਿਸੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ; ਜਾਂ (k) ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। (ਏ) ਲਈ: ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫ਼ਾਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਕਵਰ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਗੁਆਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲੀਆ, ਵਿਕਰੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ , ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਵਾਰੰਟੀ, ਕਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ।

ਵਿਭਾਜਨਯੋਗਤਾ

ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਵੈਧ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੀਤੀਆਂ.

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ