ਹਰਪੇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਐਂਫਿਬੀਅਨ ਅਤੇ ਰੀਪਟਾਈਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-


PetStation -- ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ, ਉਭੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ, ਫੈਰੇਟਸ, ਘੋੜਿਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਐਕੁਰੀਅਮ, ਤੋਤੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਹਰਪੇਟੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਹੁਣ ਐਂਫਿਬੀਅਨ ਅਤੇ ਰੀਪਟਾਈਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-


PetStation -- ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ, ਉਭੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ, ਫੈਰੇਟਸ, ਘੋੜਿਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ, ਐਕੁਰੀਅਮ, ਤੋਤੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝਰੀਪਟਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਫੀਬੀਅਨਜ਼ - ਨਿਊ ਜਾਰਜੀਆ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ