ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (" ਨੀਤੀ ਨੂੰ" ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ (" ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰ", " ਅਸੀਂ", " ਸਾਨੂੰ" ਜਾਂ" ਸਾਡੇ" ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ" ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ" ) ਤੁਸੀਂ (" ਉਪਭੋਗਤਾ", " ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ" ਤੁਹਾਡਾ" ) 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ blogmal.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ," ਵੈੱਬਸਾਈਟ" ਜਾਂ" ਸੇਵਾਵਾਂ" ). ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ IP ਪਤਾ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਪੰਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ।

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ; ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਮਾਈਂਡਰ, ਅੱਪਡੇਟ, ਆਦਿ; ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਚਲਾਓ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: (i) ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਔਪਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ), ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; (ii) ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ; (iv) ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; (v) ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ: (i) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; (ii) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; (iii) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ; (iv) ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; (v) ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ; (vi) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; (vii) ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ , ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

'ਤੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ)।

ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ"ਕੂਕੀਜ਼" ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,internetcookies.org

ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਡੂ ਨਾਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੈਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਛਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਤੋਂ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ (i) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ; (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ (iii) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਪੋਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਲੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਨੀਤੀਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੀਤੀਆਂ.

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ