ਰੀਲ ਤੋਂ ਰੀਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੈਸਕੈਮ, ਅਕਾਈ, ਟੀਕ, ਟੈਕਨਿਕਸ, ਸੋਨੀ, ਵਿੰਟੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
ਰੀਲ ਤੋਂ ਰੀਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੈਸਕੈਮ, ਅਕਾਈ, ਟੀਕ, ਟੈਕਨਿਕਸ, ਸੋਨੀ, ਵਿੰਟੇਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਪੇਅਰ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ, ਟੇਪ ਟੂ ਸੀਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ