ਬਲੈਕਪਿੰਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ'ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ"ਪਿੰਕ ਵੇਨਮ" â Lisa wears Bulgari's ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ'ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗਰਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਹੈ!