Voorwaarden

Deze voorwaarden (" Voorwaarden", " Akkoord" ) zijn een overeenkomst tussen Website Operator ("Website Operator", " ons", " wij" of" ons" ) en jij (" Gebruiker", " Jij" of" jouw" ). Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deblogmal.com website en al zijn producten of diensten (gezamenlijk"Website" of" Diensten").

Rekeningen en lidmaatschap

Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die daarmee verband houden. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan leiden tot beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, met inbegrip van enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Gebruikersinhoud

Wij bezitten geen gegevens, informatie of materiaal ("Inhoud") die u indient op de Website tijdens het gebruik van de Service. U bent als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, gepastheid en intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrecht van alle ingediende inhoud. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud op de website te controleren die door u is ingediend of gemaakt met behulp van onze diensten. Tenzij specifiek toegestaan ​​door u, geeft uw gebruik van de website ons niet de licentie om de inhoud die door u is gemaakt of in uw gebruikersaccount is opgeslagen, te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te verspreiden voor commerciële, marketing- of soortgelijke doeleinden. Maar u verleent ons toestemming om de inhoud van uw gebruikersaccount te openen, kopiëren, verspreiden, op te slaan, te verzenden, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend zoals vereist voor het leveren van de services aan u. Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, hebben we het recht, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, in strijd is met ons beleid of op enigerlei wijze schadelijk is of verwerpelijk.

Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de website en inhoud, maar deze back-ups zijn alleen voor onze eigen administratieve doeleinden en kunnen op geen enkele manier worden gegarandeerd. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van uw eigen back-ups van uw gegevens. We bieden geen enkele vorm van compensatie voor verloren of onvolledige gegevens in het geval dat back-ups niet goed werken. We zullen ons best doen om te zorgen voor volledige en nauwkeurige back-ups, maar aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze taak.

Links naar andere websites

Hoewel deze website gelinkt kan zijn aan andere websites, impliceren we niet, direct of indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, onderschrijving of affiliatie met een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld . Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij bieden geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link op deze website zorgvuldig door te nemen. Het doorlinken naar andere off-site websites is op eigen risico.

Advertenties

Tijdens het gebruik van de Website kunt u correspondentie aangaan met of deelnemen aan promoties van adverteerders of sponsors die hun goederen of diensten via de Website tonen. Dergelijke activiteiten en alle voorwaarden, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke activiteiten, zijn uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij. Wij zijn niet aansprakelijk, verplicht of verantwoordelijk voor dergelijke correspondentie, aankoop of promotie tussen u en een dergelijke derde partij.

Verboden gebruik

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden om de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen de website-exploitant, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor (a) : enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve, dekkings- of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik of inhoud, impact op zaken, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zaken kans) ongeacht de oorzaak, onder elke theorie van aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als de website-exploitant op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien schade. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van de website-exploitant en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de services beperkt tot een bedrag groter dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u aan de Website Operator gedurende de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als dit rechtsmiddel u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of het falen van het essentiële doel ervan.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Website Operator en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen van derden die tegen een van hen zijn ingediend als gevolg van of verband houdend met uw inhoud, uw gebruik van de website of diensten of opzettelijk wangedrag van uw kant .

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze geen toepasselijke wetten schenden en bedoeld zijn om worden beperkt voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar maken. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is het de bedoeling van de partijen dat de overige bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot de onderwerp hiervan, en alle overige bepalingen of delen daarvan blijven volledig van kracht.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of het bijbehorende beleid met betrekking tot de Website of Services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie hiervan Overeenkomst op de Website. Als we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Beleid is gemaakt metWebsitebeleid.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, bent u niet geautoriseerd om de website en zijn services te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2019