Privacybeleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Website Operator ("Website Operator", "wij", "ons" of"onze") de persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, beschermt en gebruikt ("Persoonlijke informatie") u ("Gebruiker", "u" of"uw") kan op deblogmal .com website en een van zijn producten of diensten (gezamenlijk"Website" of"Diensten"). Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Verzameling van persoonlijke informatie

We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u een account aanmaakt, inhoud publiceert of online formulieren op de Website invult. Indien nodig kan deze informatie uw e-mailadres, naam of andere persoonlijke informatie bevatten. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de Website bezoekt, leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze Website kwam, pagina's van onze Website die u bezoekt, de tijd die u op die pagina's, informatie waarnaar u zoekt op onze Website, toegangstijden en -datums en andere statistieken.

Beheer van persoonlijke informatie

U kunt bepaalde persoonlijke informatie over u inzien, aanvullen, bijwerken en verwijderen. De informatie die u kunt bekijken, bijwerken en verwijderen, kan veranderen als de Website of Services veranderen. Wanneer u informatie bijwerkt, kunnen we echter een kopie van de niet-gereviseerde informatie in onze administratie bewaren. Sommige informatie kan in onze privé-archieven blijven nadat u dergelijke informatie uit uw account hebt verwijderd. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen. We kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke informatie is verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; onze Website verbeteren; e-mailmeldingen verzenden, zoals wachtwoordherinneringen, updates, enz.; onze Website en Diensten uitvoeren en exploiteren. De verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

We kunnen persoonlijke informatie over u verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: (i) U hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat we onder sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgronden hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (ii) Verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) Verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van ons openbaar gezag; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. In ieder geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Overdracht en opslag van informatie

Afhankelijk van uw locatie, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. U hebt recht op informatie over de rechtsgrondslag van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in de contactsectie.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. U hebt in het bijzonder het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming; (iii) u hebt het recht om te weten te komen of informatie door ons wordt verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en te vragen om deze te actualiseren of corrigeren; (v) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval we uw informatie voor geen enkel ander doel zullen verwerken dan het opslaan ervan; (vi) u hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van uw persoonlijke informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Waar persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd , kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of we persoonlijke informatie verwerken voor direct marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om gebruiksrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust alle persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via onze website of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie via onze website of service te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via onze website of service, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Cookies

De Website gebruikt"cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om onze Website en Diensten te beheren. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt desgewenst uw browserinstelling wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren naarinternetcookies.org

Do Not Track-signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aangeeft aan websites die u bezoekt dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan is deze website nog niet ingesteld om door uw browser gecommuniceerde Do Not Track-signalen te interpreteren of erop te reageren. Toch, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken we ons gebruik en het verzamelen van uw persoonlijke informatie.

Advertentie

We kunnen online advertenties weergeven en we kunnen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie over onze klanten die we verzamelen via het registratieproces of via online enquêtes en promoties delen met bepaalde adverteerders. We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over individuele klanten met adverteerders. In sommige gevallen kunnen we deze geaggregeerde en niet-identificerende informatie gebruiken om op maat gemaakte advertenties aan het beoogde publiek te leveren.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de informatie die u aanlevert op computerservers in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die wordt beheerd en bewaard. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en onze Website worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport worden bekeken of gewijzigd door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, waaronder , maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een bericht op de Website plaatsen.

Wettelijke openbaarmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen indien wettelijk vereist of toegestaan, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, of soortgelijke juridische proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid. In het geval dat we een bedrijfstransitie doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Wijzigingen en aanpassingen

We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dat doen, zullen we een melding op de hoofdpagina van onze website plaatsen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. Beleid is opgesteld metWebsitebeleid.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dit Beleid gelezen te hebben en akkoord te gaan met alle voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet bevoegd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te openen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2019