Terma dan syarat

Terma dan syarat ini (" Syarat", " Perjanjian" ) adalah perjanjian antara Pengendali Laman Web (" Pengendali Laman Web", " kami", " kita" atau" kami" ) dan kamu (" pengguna", " awak" atau" awak" ). Perjanjian ini menetapkan terma dan syarat am penggunaan andablogmal.com laman web dan mana-mana produk atau perkhidmatannya (secara kolektif," laman web" atau" Perkhidmatan").

Akaun dan keahlian

Jika anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan akaun anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun dan sebarang tindakan lain yang diambil berkaitan dengannya. Menyediakan maklumat hubungan palsu dalam apa jua bentuk boleh mengakibatkan penamatan akaun anda. Anda mesti segera memberitahu kami tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh anda, termasuk sebarang kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat daripada perbuatan atau peninggalan tersebut. Kami mungkin menggantung, melumpuhkan atau memadam akaun anda (atau mana-mana bahagian daripadanya) jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau bahawa kelakuan atau kandungan anda akan cenderung merosakkan reputasi dan muhibah kami. Jika kami memadamkan akaun anda atas sebab-sebab di atas, anda tidak boleh mendaftar semula untuk Perkhidmatan kami. Kami mungkin menyekat alamat e-mel dan alamat protokol Internet anda untuk menghalang pendaftaran selanjutnya.

Kandungan pengguna

Kami tidak memiliki sebarang data, maklumat atau bahan (" Kandungan" ) yang anda serahkan di Laman Web semasa menggunakan Perkhidmatan. Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan, kualiti, integriti, kesahan, kebolehpercayaan, kesesuaian, dan pemilikan harta intelek atau hak untuk menggunakan semua Kandungan yang diserahkan. Kami boleh, tetapi tidak mempunyai kewajipan untuk, memantau Kandungan di Laman Web yang diserahkan atau dibuat menggunakan Perkhidmatan kami oleh anda. Melainkan dibenarkan secara khusus oleh anda, penggunaan Laman Web anda tidak memberikan kami lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan atau mengedarkan Kandungan yang dibuat oleh anda atau disimpan dalam akaun pengguna anda untuk komersial, pemasaran atau sebarang tujuan yang serupa. Tetapi anda memberi kami kebenaran untuk mengakses, menyalin, mengedar, menyimpan, menghantar, memformat semula, memaparkan dan melaksanakan Kandungan akaun pengguna anda semata-mata seperti yang diperlukan untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan kepada anda. Tanpa mengehadkan mana-mana representasi atau waranti tersebut, kami mempunyai hak, walaupun bukan kewajipan, untuk, mengikut budi bicara kami sendiri, menolak atau mengalih keluar mana-mana Kandungan yang, pada pendapat munasabah kami, melanggar mana-mana dasar kami atau dalam apa-apa cara berbahaya. atau tidak menyenangkan.

Sandaran

Kami melakukan sandaran biasa Laman Web dan Kandungan, walau bagaimanapun, sandaran ini adalah untuk tujuan pentadbiran kami sendiri sahaja dan sama sekali tidak dijamin. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan sandaran data anda sendiri. Kami tidak memberikan apa-apa jenis pampasan untuk data yang hilang atau tidak lengkap sekiranya sandaran tidak berfungsi dengan baik. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan sandaran yang lengkap dan tepat, tetapi tidak bertanggungjawab untuk tugas ini.

Pautan ke laman web lain

Walaupun Laman Web ini mungkin dipautkan ke laman web lain, kami tidak, secara langsung atau tidak langsung, membayangkan sebarang kelulusan, persatuan, penajaan, pengesahan, atau gabungan dengan mana-mana tapak web yang dipautkan, melainkan dinyatakan secara khusus di sini. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin tawaran, mana-mana perniagaan atau individu atau kandungan laman web mereka. Kami tidak memikul sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk tindakan, produk, perkhidmatan dan kandungan mana-mana pihak ketiga yang lain. Anda hendaklah menyemak dengan teliti kenyataan undang-undang dan syarat penggunaan lain mana-mana tapak web yang anda akses melalui pautan dari Laman Web ini. Pautan anda ke mana-mana tapak web luar tapak lain adalah atas risiko anda sendiri.

Iklan

Semasa penggunaan Laman Web, anda boleh membuat surat-menyurat dengan atau mengambil bahagian dalam promosi pengiklan atau penaja yang menunjukkan barangan atau perkhidmatan mereka melalui Laman Web. Sebarang aktiviti sedemikian, dan sebarang terma, syarat, waranti atau perwakilan yang berkaitan dengan aktiviti tersebut, adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. Kami tidak akan mempunyai liabiliti, kewajipan atau tanggungjawab untuk sebarang surat-menyurat, pembelian atau promosi sedemikian antara anda dan mana-mana pihak ketiga tersebut.

Penggunaan yang dilarang

Sebagai tambahan kepada terma lain seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian, anda dilarang menggunakan Laman Web atau Kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa, persekutuan, wilayah atau negeri, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod hasad lain yang akan atau mungkin digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan kefungsian atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

Had liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan, Pengendali Laman Web, sekutunya, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pembekal atau pemberi lesen tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang untuk (a): sebarang tidak langsung, sampingan, khas, punitif, perlindungan atau ganti rugi berbangkit (termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, hasil, jualan, muhibah, penggunaan atau kandungan, kesan ke atas perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan simpanan yang dijangkakan, kehilangan peluang perniagaan) walau bagaimanapun disebabkan, di bawah mana-mana teori liabiliti, termasuk, tanpa had, kontrak, tort, waranti, pelanggaran kewajipan berkanun, kecuaian atau sebaliknya, walaupun Pengendali Laman Web telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut atau boleh meramalkan kerosakan tersebut. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, liabiliti agregat Pengendali Laman Web dan sekutunya, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen, yang berkaitan dengan perkhidmatan akan dihadkan kepada amaun yang lebih besar daripada satu dolar atau sebarang amaun yang sebenarnya dibayar secara tunai oleh anda kepada Pengendali Laman Web untuk tempoh sebulan sebelum kejadian atau kejadian pertama yang menimbulkan liabiliti tersebut. Had dan pengecualian juga terpakai jika remedi ini tidak memberi pampasan sepenuhnya kepada anda untuk sebarang kerugian atau kegagalan tujuan pentingnya.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Pengendali Laman Web dan ahli gabungannya, pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan atau kos, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang ditanggung berkaitan dengan atau timbul daripada mana-mana pihak ketiga dakwaan, tuntutan, tindakan, pertikaian, atau tuntutan yang ditegaskan terhadap mana-mana daripadanya sebagai akibat daripada atau berkaitan dengan Kandungan anda, penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan anda atau sebarang salah laku yang disengajakan di pihak anda.

Kebolehpisahan

Semua hak dan sekatan yang terkandung dalam Perjanjian ini boleh dilaksanakan dan hendaklah terpakai dan mengikat hanya setakat yang mereka tidak melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai dan bertujuan untuk dihadkan setakat yang perlu supaya mereka tidak akan menjadikan Perjanjian ini tidak sah, tidak sah. atau tidak boleh dikuatkuasakan. Jika mana-mana peruntukan atau bahagian mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, adalah menjadi hasrat pihak-pihak bahawa peruntukan atau bahagian yang selebihnya akan membentuk persetujuan mereka berkenaan dengan hal perkara di sini, dan semua peruntukan atau bahagiannya yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Perubahan dan pindaan

Kami berhak untuk mengubah suai Perjanjian ini atau polisinya yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa selepas menyiarkan versi terkini Perjanjian ini di Laman Web. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Penggunaan berterusan Laman Web selepas sebarang perubahan sedemikian akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. Dasar telah dibuat dengan Polisi Laman Web.

Penerimaan syarat ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatannya, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi terma Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan atau mengakses Laman Web dan Perkhidmatannya.

Menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Perjanjian ini, sila hubungi kami.

Dokumen ini dikemas kini terakhir pada 24 April 2019